Belangen mkb cateraars ondergeschikt bij cao-onderhandelingen
Voedselveiligheid en HACCP: Schone keuken

Cao, belangrijk voor de totale branche

De VOCC is net als Veneca van mening dat een cao belangrijk is, maar de VOCC is ook van mening dat de cao voor de totale branche ten dienste moet zijn. In de oude cao zijn bepalingen opgenomen die het belang van de grote cateraars goed bedienen maar de belangen voor mkb cateraars, de achterban van de VOCC, onvoldoende respecteren.

Belangrijke cao-onderwerpen besproken

Om meer evenwicht te brengen heeft de VOCC in de aanloop naar de cao-onderhandelingen in de contractcateringbranche voor het mkb belangrijke cao-onderwerpen besproken. Helaas heeft de VOCC ook moeten constateren dat deze punten onvoldoende onder de aandacht zijn geweest bij de cao-onderhandelingen en hebben geleid tot een nieuwe cao contractcatering, waarbij de belangen van mkb cateraars op punten zijn verslechterd.

Direct na het afsluiten van de nieuwe cao heeft de VOCC aangegeven het niet eens te kunnen zijn met een viertal onderdelen en aan Veneca verzocht deze punten te heroverwegen, zeker nu Veneca haar eigen achterban nog moest raadplegen. Dit heeft niet tot resultaat geleid.

Bedenkingen ingediend tegen algemeen verbindend verklaring cao contractcatering

Op 2 mei 2018 hebben de cao-partijen de cao aangemeld voor algemeen verbindend te laten verklaren bij de Minister van SZW. Tot 23 mei 2018 konden belanghebbenden bedenkingen indienen tegen deze aanvraag. De VOCC heeft haar bedenkingen bij de Minister ingediend, waarbij de Minister is verzocht een tweetal onderdelen van de cao niet algemeen verbindend te verklaren.

Onvoldoende respect door grootbedrijven voor het mkb

De laatste weken is al meerdere malen in de media aandacht geweest voor het feit dat grootbedrijven de belangen van mkb-bedrijven onvoldoende respecteren. De VOCC is van mening dat dit binnen de contractcatering ook het geval is, terwijl de mkb-bedrijven steeds een groter onderdeel uitmaken van deze branche. De VOCC vindt het dan ook zeer spijtig dat zij naar het middel van bedenkingen moet grijpen om de aandacht, waar mkb-bedrijven recht op hebben, te krijgen. De VOCC spreekt de wens uit dat cao-partijen in de cateringbranche in de toekomst meer rekenschap houden met de belangen van de VOCC-achterban. Dat kan bereikt worden door de VOCC actief te betrekken in de cao-discussie.

Het is nu aan de Minister om een standpunt in te nemen over de bedenkingen.