NOW-regeling gepresenteerd
Voedselveiligheid en HACCP: Schone keuken

Doelstelling van de NOW-regeling is het behoud van werkgelegenheid tijdens deze bijzondere crisis. Deze regeling is al op 17 maart aangekondigd en is nu verder uitgewerkt. Via deze weg informeren wij jullie op hoofdlijnen over de inhoud van de regeling die om 10.00 uur vanochtend is gepresenteerd.

Zoals in de titel al is aangekondigd, streeft het UWV ernaar de aanvragen vanaf 6 april a.s. mogelijk te maken. Bedrijven die hebben aangegeven via ons de NOW-regeling aan te vragen, zullen wij dan ook berichten, nadat wij de aanvraagprocedure hebben getest. Het UWV heeft aangegeven dat er binnen 2 tot 4 weken na de aanvraag een voorschot kan worden verwacht. Kortom, we moeten nog even volhouden.

Inhoud van de regeling

Omzet

Omzet is het keyword voor het bepalen van de tegemoetkoming. Zo zal eerste een drempel van 20% omzetverlies moeten worden gehaald, om in aanmerking te komen voor de NOW-regeling en vervolgens zal moeten worden bekeken hoeveel de omzet daadwerkelijk is gedaald. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever.

Het omzetverlies wordt bepaald door de totale omzet uit 2019 delen door 4 (dus herberekenen naar kwartaal) en vervolgens te vergelijken met de daadwerkelijke behaalde omzet over de periode maart, april, mei 2020. De overheid erkent wel dat het soms langer kan duren dat de omzetdaling zich manifesteert. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat de ingrijpende maatregelen pas op 17 maart zijn genomen. Om die reden kan ook gekozen worden voor een omzetbepaling in de maanden april, mei, juni of nog later. In het aanvraagproces zullen wij onderzoeken of dit ook invloed heeft op de datum van indiening. Overigens heeft dit ook nog wel andere consequenties, waar we nog een oplossing voor moeten vinden. Zo kan het zijn dat er bedrijven zijn die een onderneming hebben overgenomen, of die in het begin van dit jaar nieuwe contracten hebben opgestart. Deze worden direct geconfronteerd met een forse daling, maar kan in relatie tot de herberekende kwartaalomzet 2019 relatief gezien een veel kleinere daling teweeg brengen.

Een 2e punt waar goed bij stilgestaan moet worden, is het feit dat de omzet gerelateerd wordt aan het totaal van bedrijven binnen een concern. Ook de omzetdaling wordt daaraan gerelateerd. Zo kan het voorkomen dat 1 bedrijfsonderdeel bij wijze van spreken een 100% omzetdaling kent, waardoor dus gevoelsmatig 90% compensatie gerechtvaardigd zou zijn, maar dat het concern zelf fors minder omzetdaling kent, waardoor de compensatie vanuit de regeling fors minder zal zijn dan 90%. De reden hiervoor is volgens de uitleg van het kabinet, dat zij van mening is dat concerns verantwoordelijk zijn voor alle medewerkers in alle bedrijfsonderdelen.

Loonsom

Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt het UWV automatisch over. Het UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30% bovenop voor werkgeverslasten, zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van € 9.538,- euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5% van alle werknemers valt onder dit maximum.

Om de compensatie te berekenen gaat het UWV uit van de opgaven die zij via de Belastingdienst van de werkgevers heeft ontvangen, waarbij de loonsom van januari als maatstaf zal gelden. Daarbij merkt het UWV nog op dat alleen wijzigingen in de loonaangifte van januari 2020 worden meegenomen, indien deze wijzigingen vóór 15 maart zijn doorgegeven.

Aanvragen, voorschot en uitbetalen

Zoals gezegd, streeft het UWV ernaar 6 april de loketten te openen. Wij zullen op het moment dat deze loketten zijn geopend testen welke gegevens er nodig zijn, om de aanvraag te kunnen voldoen. De gevraagde informatie zullen wij dan ook met jullie delen.

Binnen 2 tot 4 weken zal een voorschot van maximaal 80% worden betaald. Dit wordt gebaseerd op de voorlopige informatie, die wordt aangeleverd bij de aanvraag. Deze informatie zal wel uitgebreid en grondig op een later tijdstip worden beoordeeld of er sprake is van een juiste aanvraag. Ook zal gekeken worden naar oneigenlijke aanvragen/gebruik van de regeling en zal er worden opgetreden tegen partijen die hier toch misbruik van maken.

Hulp nodig bij aanvraag NOW-regeling?

Indien je vragen hebt over de NOW-regeling, kun je contact opnemen met het VOCC-bestuursburo (085 – 2 10 11 15) of met juridisch partner facily LAW (085 – 2 10 11 12).

Bron: facily LAW